داستان ضرب المثل قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری

آیامیدانید انداختن انگشتر در هر انگشت چه معنا و مفهومی دارد؟

انگشت شست نشان دهنده قدرت اراده در فرد است این انگشت با خودِ درونی فرد در ارتباط است وقتی به شما گفته می شود که در انگشت شستتان انگشتری بیندازید، به دقت مراقبت تغییراتی که در زندگیتان اتفاق می افتد باشید. این انگشتر قدرت اراده شما را تقویت خواهد کرد. انگشت اشاره نشان دهنده قدرت،رهبری […]