واحد مونتــاژ

در ایستگاه مونتاژ قطعات تولید شده توسط استاد کاران ماهر ، با ظرافت و دقتی خاص در کنار هم قرار می گیرند.مونتاژ تمیز دقیق و با سرعت یکی از ویژگی های این ایستگاه می باشد که توسط افراد مجرب صورت می گیرد.