ضرب المثل قدر زر زرگر شناسد به چه معنی است؟

قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری

معنی قدر زر، زرگر شناسد

– ارزش و بهای هر کاری را اشخاص آگاه و دانا در همان کار می‌دانند.

– به عبارت راحت تر می توان گفت ارزش هر چیزی را هر فردی در حوزه کاری و فعالیت خود می داند، به طور مثال قصاب و نانوا فرق میان سنگ و گوهر را نمی توانند تشخیص دهند.

– نتیجه گیری: در مورد ارزش و قیمت چیزی که در مورد آن هیچ اطلاعاتی نداریم صحبت نکنیم.

داستان و ریشه ضرب المثل

مرد جوانی به دیدن ذوالنون مصری (یکی از بزرگان صوفیان در مصر) رفت و از صوفیان بد گویی کرد.

ذوالنون هم برای این که او پی به اشتباهش ببرد انگشتری را از انگشت اش بیرون آورده به مرد جوان داد و گفت: این انگشتر را به بازار دست فروشان ببر و ببین قیمت آن چقدر است؟

مرد جوان راهی بازار دست فروشان شد و انگشتر را به همه دست فروشان نشان داد ولی هیچ کس حاضر نشد بیش تر از یک سکه نقره برای آن بپردازد.

مرد نزد ذوالنون بر گشت و ماجرا را برای او تعریف کرد. ذوالنون گفت: حالا این انگشتر را به بازار جواهر فروشان ببر و قیمت آن را سوال کن.

مرد جوان این بار به بازار جواهر فروشان رفت و انگشتر را به بازاریان نشان داد، در بازار جواهر فروشان انگشتر را به هزار سکه طلا می خریدند. مرد شگفت زده دوباره نزد ذوالنون برگشت و باز هم ماجرا را برای او تعریف کرد.
ذوالنون به او گفت: علم و معرفت تو از صوفیان و راه و روش ایشان به اندازه علم دست فروشان از این انگشتر است، قدر زر، زرگر شناسد، قدر گوهر، گوهری.